Përmbledhje Legjislacioni Për Shoqëritë Tregtare :: clairybrowne.com

Permbledhje Legjislacioni per shoqerite tregetare dhe.

Ky është botimi i dytë i Përmbledhëses së legjislacionit për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare. Ribotimi i kësaj përmbledhje ishte i nevojshëm pasi legjislacioni në këtë fushë është shumë dinamik. Kjo përmbledhëse legjislacioni është hartuar për t’i ardhur në ndihmë të gjithë juristëve, avokatëve, tregëtarëve dhe shoqërive tregëtare si dhe studentëve të Fakultetit të Drejtësisë në fushën e të Drejtës. Adresa: Rr. Sami Frashëri pranë shkollës Edith Durham, ish shkolla 11 Janari Tiranë. P.O Box. 213/1.

legjislacioni shqiptar riorganizmin e shoqërive tregtare, duke kqyrur Ligjin nr. 9901, datë 9901, datë 14.04.2008 'Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare'. Shoqëritë tregtare duhet të regjistrohen sipas nenit 22 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", si dhe neneve në vijim, sipas formës përkatëse të shoqërisë tregtare.

ligji nr. 04/l-006 pËr ndryshimin dhe plotËsimin e ligjit nr.02/l-123 pËr shoqËritË tregtare. Shoqëritë tregtare janë shoqëritë kolektive, shoqëritë komandite, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara dhe shoqëritë aksionare. Kliko këtu për materialin e plotë Permbajtja © copyright 2010 Ka Shfuqizuar: Ligjin nr.7632, datë 4.11.1992 “Për pjesën e përgjithshme të Kodit Tregtar”, Ligjin nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”.

Alb Juris - Permbledhese legjislacioni per tregtaret dhe.

Problemet me të cilat sfidohen shoqëritë tregtare në vendin tonë janë të shumta. Ato fillojnë që nga nevoja e pozicionimit në treg e deri të realizimi i objektivave dhe synimeve për. L I G J P Ë R S H O Q Ë R I T Ë T R E G T A R E. tregtare. LIGJI PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE 4.1 Përkufizimet dhe cilësitë kryesore të tregtarit.47 4.2 Kuptimi i shoqërive tregtare dhe karakteristikat e tyre.51 4.3.

Adresa: Rr. Sami Frashëri pranë shkollës Edith Durham, ish shkolla 11 Janari Tiranë. P.O Box. 213/1. Problemet me të cilat sfidohen shoqëritë tregtare në vendin tonë janë të shumta. Ato fillojnë që nga nevoja e pozicionimit në treg e deri të realizimi i objektivave dhe synimeve për. Përmbledhje nga e drejta tregtare-jurisprudence 1 E drejta tregtare – merret me poziten juridike të subjekteve ekonomike dhe komerciale si dhe me afarizmin e tyre në treg. Shoqëritë Tregtare janë: 1. B.I. Biznesi Individual, 2. O.P. Ortakëria e. Këtë Përmbledhje Legjislacioni për të drejtën e qasjes në dokumente publike mund ta gjeni edhe në formë elektronike në faqen e Internetit të Zyrës së Kryeministrit: Një falënderim i posaçëm i dedikohet GIZ-së “Deutsche Gesellschaft für.

iii një « person juridik » shoqëri tregtare e themeluar sipas ligjit ´Për tregtarë dhe shoqëritë tregtare´, personat e tjerë juridikë te themeluar sipas Kodit Civil, te cilet ushtrojne veprimtari. Ka Shfuqizuar: Ligjin nr.7632, datë 4.11.1992 “Për pjesën e përgjithshme të Kodit Tregtar”, Ligjin nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”. Shoqëritë tregtare janë shoqëritë kolektive, shoqëritë komandite, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara dhe shoqëritë aksionare. Kliko këtu për materialin e plotë Permbajtja © copyright 2010 për shoqëritë tregtare Kosovare janë në dispozicion dhe zbatohen edhe për shoqërinë e huaj tregtare. 37.7 Të gjitha shoqëritë e huaja tregtare që ushtrojnë veprimtari tregtare në Kosovë, duhet të mbajnë në vendin kryesor të ushtrimit të veprimtarisë në Kosovë apo të agjentëve të regjistruar të tij, librat dhe të dhënat të ndara financiare që kanë të bëjnë me.

Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të cilat janë të njëjta edhe për investitorët vendas. Nuk ka kufizime për blerjen e pronës private për qëllime banimi. Shoqëri tregtare ka kuptimin e paraparë me ligj, përfshirë aty edhe çdolloj legjislacioni vijues. [1] Shoqëri tegtare mund të jenë forma të ndryshme si Shoqëria e Hapur.

Autor: Frederik Zhara, Shamet Shabani Nr i faqeve: 1148 ISBN 9994363484 Cmimi: 2500 leke. Ligji për shoqëritë tregtare. Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 27.09.2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/26, datë 27.05. 2008 dhe është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij.

Shoqëritë tregtare themelohen nga dy ose më shumë persona fizikë dhe/ose juridikë, që akordohen për arritjen e objektivave të përbashkëta biznesore, duke dhënë kontribute në shoqëri, sipas përcaktimeve në statutin e saj që në esencën është shprehje e. Shoqëritë tregtare, sipas ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, pas pagimit të tatimit mbi fitimin, sipas dispozitave të kreut III të këtij ligji, brenda një afati prej 6 muajsh nga. E DREJTA TREGTARE. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. Ligjit për Shoqëritë Tregtare, i cili rregullon veprimtaritë afariste në Kosovë. Qëllimi themelor i këtij Qëllimi themelor i këtij kursi është ofrimi i njohurive më të thella lidhur me.

Përmbledhje e Akteve ndërkombëtare për drejtësinë: 99943-783-3-3: Përmbledhje e dhjetë vëllimeve të monografisë eseistike: Mentor Quku: 978-9928-107-93-0: Përmbledhje e legjislacionit për ndërtimet. 99943-783-2-5: Përmbledhje e punimeve të seminarit me temë: "Droga dhe shoqëria" Përmbledhje legjislacioni për kthimin dhe kompensimin e pronës: 978-99956-729-5-9: Përmbledhje legjislacioni për. Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; Ky ligj rregullon statusin e tregtarit, themelimin dhe administrimin e shoqërive tregtare, të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, të ortakëve dhe aksionarëve, riorganizimin dhe likuidimin e shoqërive tregtare.

Nё bazё tё nenit 33 paragrafi 1.4 tё Ligjit Nr.06/L-016 për Shoqëritë Tregtare dhe nevojës sё ushtrimit të Biznesit, Qytetarët-tani Themeluesit “emri dhe mbiemri” që të dy nga Vendi mё dt._____ lidhin. Nr.Faqeve: 925 Cmimi: 3500 Leke. Asnjë produkt në shportë. Albanian; English.

Legjislacioni Ligji "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" Lishi nr Nr.9901, datë 14.4.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". 3 1. HYRJE Ky raport pasqyron një përmbledhje të reformave kryesore dhe indikatorëve bazë të performancës për vitin 2017 lidhur me procesin e regjistrimit të shoqërive tregtare. statusin e nëpunësit civil, merren masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi për shmangien e konfliktit të interesave, si dhe masa e largimit nga puna me pa. “Ligj i shoqërive tregtare” është ligji nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar”. 8. Pas gërmës p shtohet gërma p/1 me përmbajtje si më poshtë: “Përfitues” është personi i cili merr përfitimet në rast vdekje të anëtarit të fondit të pensionit, dhe që caktohet nga ky i fundit në kontratën e planit të pensionit”. 9. Përmbledhje. Tema: “Shoqëritë Aksionere” Lënda: “E Drejtë Tregëtare” 2. Cfarë quajmë Shoqëri Aksionere? Sh.A është një shoqëri tregtare me ofertë publike ose private. Kapitali i së saj është i ndarë në aksione të nënshkruara nga themeluasit. Themeluesit mund të jenë persona fizik dhe/ose juridik. Ata nuk përgjigjen personalisht për detyrimet e shoqërisë.

analizimin e projektligjit për Shoqëritë Tregtare që nëse miratohet do të zëvendësoj Ligjin Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L-006. INDEP shprehë shqetësimin me mënyrën e sjelljes dhe trajtimit të shpejtë të këtij projektligji. Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare., Për regjistrin zyrtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare. Përmbajtja e ligjit është si më poshtë: -Regjistri tregtar. Dispozita të përgjithshme -Formalitete të veçanta për t'u respektuar nga shoqëritë. Shoqerite Aksionere ne kendveshtrimin e Manaxhimit. pasojat juridiko-ekonomike për shoqëritë, roli i administrimit në kuadër të riorganizimit të shoqërive tegtare dhe çështje të tjera me rëndësi në fushën e administrimit dhe funksionimi të shoqërive tregtare.

Ky ligj përcakton kushtet dhe rregullat për krijimin, licencimin, organizimin, drejtimin, kujdestarinë dhe likuidimin e shoqërive të kursim-kreditit SHKK dhe unioneve të tyre, si dhe mbikëqyrjen e tyre në Republikën e Shqipërisë. Shoqëritë e kursim-kreditit konsiderohen si ofruese të shërbimeve financiare kryesisht në zona. 05/10/2011 · Ligji për shoqëritë tregtare Ligji ynë për shoqëritë tregtare, i cili rregullon përbërjen e këshillave të shoqërive aksionere, mbi të cilin ndërtohen edhe. Shoqerite Tregtare Përfshin të gjithë aktet, praktikat dhe konsulencat juridike që kanë të bëjnë me shoqatat, fondacionet, shoqëritë tregtare në përgjithësi.

Fjalor termash biznesi, finance dhe. Ky Fjalor përmban rreth 20.000 terma, dhe është përmirësimi dhe zgjerimi i plotë i Fjalorit të mëparshëm "Terma Juridike, Ekonomike dhe Biznesi", i botuar më parë, i cili përmbante rreth 9.000 terma. Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar SHPK Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është një shoqëri tregtare, e themeluar nga persona fizikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e. “Titullari i njësisë në shoqëritë tregtare” është organi përgjegjës për përcaktimin e politikave të shoqërisë, sipas ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare. 19.

29/01/2019 · Permbajtja: -Kushtetuta -Kodi Rrugor -Kodi Civil -Kodi i Procedures Civile -Kodi Penal -Kodi i Procedures Penale -Kodi Penal Ushtarak -Kodi i Familjes -Kodi i Punes -Kodi i Procedurave Administrative -Ligje ne lidhje me kodin e familjes -Permbledhje legjislacioni mbi shoqerite tregetare dhe investimet e. PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.02/L-123 PËR SHOQËRITË TREGTARE Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në bazë të nenit 65 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Miraton LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.02/L-123 PËR SHOQËRITË TREGTARE Neni 1 1. Në tërë tekstin e ligjit bazik togfjalëshi “kapitali themeltar për shoqëritë me përgjegjësi. Për shoqëritë tregtare të regjistruara në gjykatë në bazë të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”, përfaqësues i pronarit për aksionet dhe pjesët e kapitalit shtetëror do të jetë Ministria e Ekonomisë, sipas përcaktimit të nenit 1.

Legjislacioni Ligji Nr. 03/L-025 për mbrojtjen e mjedisit Ligji për Mbeturina - Shtojca Ligji Nr. 04/L-060 Ligji Nr. 04/L-006 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02/L-123 për Shoqëritë Tregtare Ligji për Ndërrmarjet Publike Ligji Nr. 03/L-087 Ligji për Shoqëritë Tregtare Ligji Nr. 02/L-123 Ligji për Ndryshimin dhe. jetë e regjistruar sipas Rregullores së UNMIK-ut, nr. 2001/6 për shoqëritë tregtare dhe në bazë të urdhëresave dhe udhëzimeve të tjera të lëshuara nga IPVQ-të dhe Komuna e Prishtinës.

Ligji nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe aktet e dala në zbatim të tij Shkarko Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për afatet dhe mënyrën e llogaritjes së kamatave ligjore për pagesat e vonuara, në rastet e furnizimit me mallra apo shërbime nga ana e ndërmarrjeve tregtare kundrejt ndërmarrjeve të tjera tregtare dhe autoriteteve publike, në mënyrë që të sigurohet funksionimi i duhur i tregut të brendshëm, duke nxitur aftësinë. Për regjistrimet e tjera të detyrueshme, përveç rasteve kur ky ligj përcakton ndryshe, aplikimi bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data e ngjarjes së rrethanës faktike dhe/ose e hartimit të aktit të detyrueshëm për t’u regjistruar. Legjislacioni për Patenta Dizajni Industrial Dizajni mund të përbëhet nga karakteristika tridimensionale, si forma ose sipërfaqja e një artikulli, ose nga tipare dydimensionale, si motive, vija ose ngjyra.

PDF On Sep 19, 2015, Armand Krasniqi and others published Rishikimi dhe harmonizimi i legjislacionit nacional për likuidimin e shoqërive tregtare në Kosovë konform Acquis Communautaire të. Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar. Mbyllja e një biznesi bëhet me anë të aplikimit për çregjistrim. Subjektet çregjistrohen nga regjistri tregtar në rastet e parashikuara nga legjislacioni në fuqi, për prishjen dhe pavlefshmërinë e personave juridikë, shpërndarjen e shoqërisë së thjeshtë, në rastet e përfundimit.

Shoqëri tregtare - çdo shoqëri tregtare e themeluar sipas Ligjit përkatës për Shoqëritë Tregtare; 1.4. Pagesë e vonuar - pagesa që nuk kryhet brenda periudhës kontraktuese apo ligjore të paraparë për pagesë dhe kur përmbushen kushtet që janë paraparë në nenet 4 dhe 5 të këtij ligji; 1.5. Kamatëvonesë – interesi ligjor për pagesën e vonuar apo kamatën në një.

Section 9 Analyse Statistique Des Données De Jaugeage
Pdf Options De Technologie De Suivi De La Faune Et Les Coûts.
Documents Institut Canadien De Construction De Design Cdbi
Honeywell Thermostat Lyric ™ Avec Connexion Rapide, Rapide, Rapide Et Efficace.
Bab 6. Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan.
Comment Configurer Une Base De Connaissances Web Client De Messagerie Liquide
2sc5612 Tos Ic Puces Kynix Semi-conducteur
Electrovanne À Commande Directe À Ouverture Sous.
Que Son Endergónica Y Exergónica Y Q Diferencias Tienen.
Preuve De L'interaction Entre Ascaris Suum Et.
Télécharger Pdf Toutes Les Religions Sont Une Il N'y A Pas De Naturel.
Plus De 92 Plans De Garage Simple 12 12 Réparation De Toit Gratuit.
Baltasar Fernández Cué 1878 1966 Un Asturiano En.
Une Recherche En Egypte Secrète Paul Brunton 9780877286035.
Rapport Complet Du Système De Gestion De L'université
Pdf Télécharger Liuhebafa Cinq Secrets De Caractère Gratuits.
Clé De Réponse Wbjee 2013 Et Solution Wbjee 2013 Pour.
La Nutrition Diététique Luigi Costacurta Libro
Télécharger Pdf Le Manuel De Narration Gratuit En Ligne Nouveau.
Calendrier Musulman 2018 2019 Calendrier Hégirien Et.
Pdfepub Le Pouvoir De La Volonté Par Paul Clément Jagot.
03 De Jean Christophe Valtat 2010 Livre Pdf Epub.
Le Président De La République D'afrique Du Sud A Proclamé.
Profil 2 Intermédiaire. Classeur Jon Naunton Google Books
Regiograph Téléchargement Gratuit Karte Postleitzahl Schweiz
Téléchargement Gratuit Williams Obstetrics 22 Edition Pdf Pdf.
Actes De Langage Pdf Et Enseignement Des Langues John Flowerdew.
Rtl8029as Datasheet & Notes D'application Archivées
Psicología Médica Desarrollo Adulto Mayor
Perhitungan Volumetrik Cadangan Hidrokarbon Berdasarkan.
0306 Concepteurs De Jeux De Formes De Joueurs Voyageurs.
Loin Dans Une Partition Piano Piano À Télécharger.
Pdf Qatar Une Histoire Moderne. Allen J. Fromherz
Granulocytes Éosinophiles Différences Fonctionnelles D 'un Nouveau.
Swarmwise Le Manuel Tactique Pour Changer Le Monde.
Informations Pour La Bourse De Recherche Clinique Cf Mentors Slps
Comunicación Oral Y Escrita Pdf Manuel De.
Réinterpréter Le Miracle Économique Japonais
La Meilleure Chose À Propos De Vous Est Que Vous Achetez Des Livres À Couverture Rigide.
Taux Sanguins De Glutamate Oxaloacétate Transaminase Sont.
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17
sitemap 18
sitemap 19
sitemap 20
sitemap 21